ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดศึกษาดูงานหลักสูตร Development of Aquaculture and Food Processing for Food Security based on the Philosophy of Sufficiency Economy ให้แก่ผู้แทนจากกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (PICs) จำนวน ๑๓ ราย จาก ๕ ประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดศึกษาดูงานหลักสูตร Development of Aquaculture and Food Processing for Food Security based on the Philosophy of Sufficiency Economy ให้แก่ผู้แทนจากกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (PICs) จำนวน ๑๓ ราย จาก ๕ ประเทศ

       วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการศึกษาดูงานหลักสูตร Development of Aquaculture and Food Processing for Food Security based on the Philosophy of Sufficiency Economy โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดให้แก่ผู้แทนจากกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (PICs) จำนวน
๑๓ ราย จาก ๕ ประเทศ ได้แก่ ซามัว ปาเลา ตูวาลู ฟิจิ และตองกา ภายใต้แผนงาน Thailand – Pacific Island Countries Partnership Programe ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ  
 
       คณะจากกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (PICs) ศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบผสมผสานพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ โครงการลูกพระดาบส ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของนายสุรชัย แซ่จิว เพื่อเยี่ยมชมการเลี้ยงปลานิลแบบผสมผสาน การแปรรูปปลาสลิดที่ร้านแสนสมบูรณ์ปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปปลาทูน่าของบริษัทไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (ซีเล็กทูน่า) จังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมชมการเลี้ยงปลานิลวิธีใหม่ (การลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม) ที่ฟาร์มปลานิลของนายตะวัน มีสอาด ณ จังหวัดชลบุรี และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชลูด การพัฒนาการเกษตรทั้งระบบ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร Friendly Agriculture การแปรรูปผลไม้และการเกษตรตัวอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดระยอง