ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และโครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNV)  ร่วมกันเสริมสร้างพลังความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South - South Cooperation)  ในอาเซียนผ่านอาสาสมัครเยาวชน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และโครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNV) ร่วมกันเสริมสร้างพลังความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South - South Cooperation) ในอาเซียนผ่านอาสาสมัครเยาวชน

       วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับ Mr. Luc Stevens, United Nations Resident Coordinator, Resident Representative of UNDP in Thailand และ Ms. Alexandra Solovieva, Chief Programme Coordinator, UNV ในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “South - South Knowledge Exchange on Youth Volunteering for the Sustainable Development Goals (SDGs): Sharing SEP and Other Approaches from ASEAN Countries” โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับโครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNV) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัครเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ในการส่งเสริม และสนับสนุนอาสาสมัครเพื่อดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา หรือความร่วมมือใต้ - ใต้ (South – South Cooperation) และยังเป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนอาเซียนจะได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานอาสาสมัคร เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

     โดยส่วนหนึ่งในคำกล่าวของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำว่า "SEP for SDG Youth Partnership จะเสริมสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างเยาวชนไทยและนานาชาติ เพื่อได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนับได้เป็นค่านิยมสากลมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในการประชุมครั้งนี้ โครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNV) ให้ความสำคัญบทบาทของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนกับสหประชาชาติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สืบเนื่องจากการ
เป็นประธานกลุ่ม G77 ของไทย วาระปี ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อสนับสนุนการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ"