ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ โครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNV)  นำคณะอาสาสมัครเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ โครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNV) นำคณะอาสาสมัครเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม

       เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายไพศาล  หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นำคณะอาสาสมัครเยาวชน คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน และเจ้าหน้าที่โครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNV) จำนวน ๑๐๐ คน เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการรากแก้วของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพัฒนา โดยการศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “South - South Knowledge Exchange on Youth Volunteering for the Sustainable Development Goals (SDGs): Sharing SEP and Other Approaches from ASEAN Countries” โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับโครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNV) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัครเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ในการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครเพื่อดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา หรือความร่วมมือใต้ - ใต้ (South-South Cooperation) และยังเป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนอาเซียนจะได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานอาสาสมัคร โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)