ข่าวและกิจกรรม : รัฐบาลไทย สนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง สปป. ลาว ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รัฐบาลไทย สนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง สปป. ลาว

      วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า) นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง สปป.ลาว โดยมีนายนภดล  เทพพิทักษ์ เอกอัคราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายไทย ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ปริญญาเอก กองสี แสงมะนี รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว 
   
      รัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้สนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ซึ่งเป็นการนำแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคน และเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชนในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยใช้หลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของชุมชนใน สปป. ลาว
 
       การดำเนินโครงการฯ แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ 
            ระยะที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) เป็นการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีฐานการเรียนรู้จำนวน ๒๒ ฐาน มี ๑๐ กิจกรรม และมี ๑ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
            ระยะที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๐) เป็นกิจกรรมการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง จำนวน ๕ หลักสูตร และการจัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศไทย จำนวน ๑ ครั้ง
             ระยะที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้างเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในชุมชนที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการวิชาชีพ โดยเน้นการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ
ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม      
       แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Project Steering Committee: PSC) โดยมี นายหนูพัน อุดสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป. ลาว เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว เพื่อหารือในรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในระยะที่ ๒ และ ๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว