ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๑๕ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๑๕ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายไทย ร่วมกับ Mr. Htin Lynn, Director-General of the International Organizations and Economic Department, the Ministry of Foreign Affairs ประธานฝ่ายเมียนมา ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๑๕ (The 15th Consultation on Technical Cooperation between Thailand and Myanmar) โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งหารือเพื่อกำหนดทิศทางและแผนงานความร่วมมือที่ตอบสนองผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในระยะต่อไป โดยมี นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเดอะสุโกศล