ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ จัดการประชุมหารือการจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน (ด้านการศึกษา) ระยะ ๓ ปี กับหน่วยงานด้านการศึกษาของไทย ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ จัดการประชุมหารือการจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน (ด้านการศึกษา) ระยะ ๓ ปี กับหน่วยงานด้านการศึกษาของไทย

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบรรจง  อมรชีวิน ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลฯ เป็นประธานการประชุมหารือกับหน่วยงานด้านการศึกษาของไทย เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญที่ต้องการให้มีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน (ด้านการศึกษา) ระยะ ๓ ปี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ