ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่    ตามแนวชายแดนไทย–เมียนมา – สปป.ลาว  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ตามแนวชายแดนไทย–เมียนมา – สปป.ลาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผอ. บริหารแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สาขาสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา - สปป.ลาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ