ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีเป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลญี่ปุ่นในการขอให้ไทยดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้หลักประกันด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรของญี่ปุ่นและครอบครัวที่เข้ามาปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีเป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลญี่ปุ่นในการขอให้ไทยดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้หลักประกันด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรของญี่ปุ่นและครอบครัวที่เข้ามาปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างเป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลญี่ปุ่นในการขอให้ไทยดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้หลักประกันด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรของญี่ปุ่นและครอบครัวที่เข้ามาปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมี นายวัฒนวิทย์  คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กรมอาเซียน กรมพิธีการทูต กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย น.ส.ชิดชนก มาลยะวงศ์ รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กระทรวงการต่างประเทศ