ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับ นโยบาย (Policy Dialogue) การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย - ญี่ปุ่น ประจำปี ๒๐๒๐/๒๐๒๑ (Kick-off Meeting) ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับ นโยบาย (Policy Dialogue) การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย - ญี่ปุ่น ประจำปี ๒๐๒๐/๒๐๒๑ (Kick-off Meeting)

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Dialogue) การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - ญี่ปุ่น ประจำปี ๒๐๒๐/๒๐๒๑ (Kick-off Meeting) โดยมี Ms. Katsura  MIYAZAKI, Chief Representative องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA) Mr. Sekizawa Takafumi, Secondary Secretary สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ.ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น.ส.ชิดชนก มาลยะวงศ์ รก.ผอ.ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ