ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมประชุมหารือผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) กับเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง  เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือกับเมียนมา ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมประชุมหารือผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) กับเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือกับเมียนมา

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมประชุมหารือผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) กับนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือกับเมียนมา โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ และ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ น.ส.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผู้แทนส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ มีผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วม Video Conference ด้วย