ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแผนงานโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแผนงานโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแผนงานโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรมความร่วมมือฯ เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal point) เพื่อจัดทำแผนงานโครงการฯ (Project Logical Framework) รวมทั้งแผนปฏิบัติการโครงการ (Project Workplan) และกรอบเวลา เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการไปได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ