ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการ OGOP Model II ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วง Covid-19 และวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการ OGOP Model II ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วง Covid-19 และวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการ OGOP Model II ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วง Covid-19 และวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมี รศ. ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ