ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (กัมพูชา/สปป. ลาว/เมียนมา) ประจำปี ๒๕๖๓ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (กัมพูชา/สปป. ลาว/เมียนมา) ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (กัมพูชา/สปป. ลาว/เมียนมา) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตอบสนองผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของไทยตามแนวชายแดนทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง โดยมี น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ