ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมเตรียมการปรับแผน ๓ ปี สาขาสาธารณสุข และพัฒนาฝีมือแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านภายหลัง Post – COVID 19 ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมเตรียมการปรับแผน ๓ ปี สาขาสาธารณสุข และพัฒนาฝีมือแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านภายหลัง Post – COVID 19

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมเตรียมการปรับแผน ๓ ปี สาขาสาธารณสุข และพัฒนาฝีมือแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านภายหลัง Post – COVID 19 โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี   ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้แทนจากส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ