ข่าวและกิจกรรม : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกรรมการใน PPSEAWA International ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และแนวทางในการดำเนินโครงการร่วมกันเพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในประเทศสมาชิก ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกรรมการใน PPSEAWA International ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และแนวทางในการดำเนินโครงการร่วมกันเพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในประเทศสมาชิก

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์ กรรมการใน Pan Pacific and Southeast Asia Women’s Association (PPSEAWA International) และหารือ/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และแนวทางในการดำเนินโครงการร่วมกันเพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในประเทศสมาชิก โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากคณะทำงานฯ ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนฯ ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมเปิดซอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ