ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมตรวจเยี่ยมผู้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหารือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมตรวจเยี่ยมผู้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหารือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมตรวจเยี่ยมผู้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหารือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย  โดยมีเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมด้วย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ