ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมหารือแผนงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมหารือแผนงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมหารือแผนงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา โดยมี นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ และนายรังสรรค์ หังสนาวิน ผอ. การบริหารกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าหน้าที่จากส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ