ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับการรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นด้านรถยนต์รุ่นอนาคต และด้านผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME’s Products) ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับการรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นด้านรถยนต์รุ่นอนาคต และด้านผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME’s Products)

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับการรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นด้านรถยนต์รุ่นอนาคต และด้านผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME’s Products) ภายใต้กรอบ Non-Project Grant Aid for Provision of Japanese Next Generation Vehicle ร่วมกับ Mr. Tadahiko Sakitani, Second Secretary สอท.ญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อพิจารณาการจัดสรรรถยนต์ให้แก่หน่วยงานไทย โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทน Japan International Cooperation System (JICS) ผู้แทนหน่วยงานไทย และเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ