ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee - PSC) และติดตามผลการดำเนินการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ๓ หมู่บ้านของศรีลังกา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee - PSC) และติดตามผลการดำเนินการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ๓ หมู่บ้านของศรีลังกา

ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee - PSC) และติดตามผลการดำเนินการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ๓ หมู่บ้านของศรีลังกา โดยมี นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา