ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง Mr. Peter Ramsauer ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา สภาผู้แทนราษฏร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง Mr. Peter Ramsauer ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา สภาผู้แทนราษฏร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง Mr. Peter Ramsauer ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา สภาผู้แทนราษฏร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และหารือเกี่ยวกับความสำเร็จของความร่วมมือที่ผ่านมาของไทย-เยอรมนี และการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในทุกระดับกับฝ่ายเยอรมนี โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ร้านอาหารศาลารัตนโกสินทร์