ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหลักสูตร Technology Transfer for Produce Live Aquatic Feeds for  Giant Butter Catfish (Silonia Silondai) ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหลักสูตร Technology Transfer for Produce Live Aquatic Feeds for Giant Butter Catfish (Silonia Silondai)

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.ส. ชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้แทนภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Technology Transfer for Produce Live Aquatic Feeds for Giant Butter Catfish (Silonia Silondai) ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย–ญี่ปุ่น–เมียนมา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนฯ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง