ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมประชุมหารือกับ ผอ.ศูนย์ความร่วมมือด้านนวัตกรรมของจีน และผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เกี่ยวกับโครงการ Median International Project ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมประชุมหารือกับ ผอ.ศูนย์ความร่วมมือด้านนวัตกรรมของจีน และผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เกี่ยวกับโครงการ Median International Project

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ร่วมการประชุมหารือกับ นาย JunWei WANG ตำแหน่ง ผอ.บริหาร CAS (Chinese Academy of Sciences) Innovation Cooperation Center ประเทศไทย และผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อหารือของ CAS เกี่ยวกับโครงการ Median International Project รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือของ สดร. กับ Chinese Electronics Technology Group Corporation (CETC) ภายใต้คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย-จีน สมัยที่ ๒๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ