ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูต ในฐานะประธานมูลนิธิไทย ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือฯกับมูลนิธิไทย ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูต ในฐานะประธานมูลนิธิไทย ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือฯกับมูลนิธิไทย ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ นายธฤต จรุงวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต ในฐานะประธานมูลนิธิไทย ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือฯ กับมูลนิธิไทย ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยจะเป็นการส่งเสริมและต่อยอดงานของกรมความร่วมมือฯ อาทิ การดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน การดำเนินงานด้านทุนการศึกษาและฝึกอบรม โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ