ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ MOFA - MU Capacity Building and Training the Trainers in HEIs ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ MOFA - MU Capacity Building and Training the Trainers in HEIs

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ MOFA - MU Capacity Building and Training the Trainers in HEIs โดยมี นายจักร บุญหลง อดีตเอกอัครราชทูต นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ รศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยในเบื้องต้นกรมฯ ยินดีสนับสนุนข้อเสนอการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดส่ง work plan ให้กรมฯ พิจารณาในรายละเอียดต่อไป