ข่าวและกิจกรรม : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานการประชุมเตรียมการเดินทางไปสำรวจพื้นที่สภาพภูมิศาสตร์และภูมิสังคม ณ รัฐคะหยิ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานการประชุมเตรียมการเดินทางไปสำรวจพื้นที่สภาพภูมิศาสตร์และภูมิสังคม ณ รัฐคะหยิ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานการประชุมเตรียมการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ สภาพภูมิศาสตร์และภูมิสังคม ณ รัฐคะหยิ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้หรือพัฒนาชุมขนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้แทนศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่คณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องเปิดซอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ