ข่าวและกิจกรรม : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานด้าน SEP ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานด้าน SEP

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนความเข้าใจการนำไปประยุกต์ใช้ และแผนการนำไปขับเคลื่อนต่อของคณะศึกษาดูงานโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ นำโดย นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ โดยมี นางอรุณี  ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ