ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (๕S) และแผนงานโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป ปท. ๑๑ ด้าน ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (๕S) และแผนงานโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป ปท. ๑๑ ด้าน

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (๕S) และแผนงานโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน โดย น.ส. ชนม์วิพัฒน์ จ่างตระกูล นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) สำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้บรรยาย โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ