ข่าวและกิจกรรม : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ "เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท” ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ "เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท”

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้การต้อนรับนายจาตุรนต์ เกษจรัล ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ "เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท” ของ สปน. โดยมีเจ้าหน้าที่จากคณะทำงานฯ SEP และภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ