ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย ด้านการเกษตร ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เป็นประธานการหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมภูมิภาค ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยสาขาเกษตร ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ และเป็นสาขาที่มีสัดส่วนความร่วมมือสูงสุดในด้านเศรษฐกิจ

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็น ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และมุมมองจากหน่วยงานด้านนโยบาย และหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในเรื่องการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดผลในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นโอกาสในการทบทวนสถานะล่าสุดของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ รับทราบความพร้อมในการดำเนินงานของหน่วยงาน และระดมสมองเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มค่า/คุ้มประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

ที่ประชุมฯ เห็นพ้องถึงความสำคัญของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในการเป็นเครื่องมือทางการทูตที่สำคัญของไทย ในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเป้าหมายในมิติต่างๆ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระดับประชาชน รวมถึงยกระดับสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงบทบาทของหน่วยงานของตน ช่องทาง/กลไกการดำเนินงาน และการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ