ข่าวและกิจกรรม : เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุงสำนักงาน ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุงสำนักงาน ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางประภัสสร ธนูสิงห์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุงสำนักงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กับ บริษัท ขีดขัน จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือฯ