ข่าวและกิจกรรม : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานครบรอบ ๒๐ ปี ยุวทูตความดี ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานครบรอบ ๒๐ ปี ยุวทูตความดี

      เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานครบรอบ ๒๐ ปี โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิยุวทูตความดี โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงกาต่างประเทศ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิฯ น.ส. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี นางสาวภัทรัตน์  หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้ง ครู นักเรียนยุวทูตและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ

       ในโอกาสนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง ๙ ไทย ๙ ไกล ไทยสู่โลก" เป็นการนำเสนอผลงานของกรมความร่วมมือฯ ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในมิติอื่น ๆ รวมถึงสนับสนุนให้ประเทศคู่ร่วมมือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกรมความร่วมมือฯ มีความร่วมมือกับต่างประเทศกว่า ๑๕๕ ประเทศ และมีโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้      ๒๖ ประเทศ จำนวน ๓๐ โครงการ

       เนื้อหาของนิทรรศการประกอบด้วย ๑) การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาในต่างประเทศ ๒) การสาธิตการแปรรูปอาหารอย่างง่ายที่อาสาสมัครไทยนำไปสอนให้แก่เกษตรกรในประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการแปรรูปอาหาร และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยในต่างประเทศ ได้แก่ การทำกล้วยฉาบ ซอสมะเขือเทศ และ ๓) การเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ