ข่าวและกิจกรรม : การประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศของไทย ด้านสาธารณสุข ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : การประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศของไทย ด้านสาธารณสุข

               เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ของไทย ด้านสาธารณสุข โดยมี น.ส.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ.ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ.ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา น.ส.สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ ผู้แทนจากหน่วยงานไทยต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท