ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเปิดการประชุมนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Courses - AITC)  ระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเปิดการประชุมนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Courses - AITC) ระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Courses - AITC) ระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอหลักสูตร จำนวน ๙๕ หลักสูตร โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จากส่วนต่าง ๆ  ของกรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น