ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานงานเทิดพระเกียรติ  “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และ  TICA Connect ครั้งที่ ๖ “SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานงานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และ TICA Connect ครั้งที่ ๖ “SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

           เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานงานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และ TICA Connect ครั้งที่ ๖  “SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

          ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “อาสาสมัครไทยก้าวไกลในต่างแดน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้  นายซัดดัม สะแต อาสาสมัครไทยในประเทศติมอร์-เลสเต นางสาวมัลลิกา วิรุฬหธรรม อาสาสมัครไทยในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม นายศุภวิทย์ ปรารมภ์ อาสาสมัครไทยในประเทศโมซัมบิก นายนวพล ลัคนากุล อาสาสมัครไทยในประเทศภูฏาน นอกจากนี้มี นายจิดตะกอน สีชานน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง สปป.ลาว พูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ เพื่อการพัฒนากสิกรรมยืนยงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกสิกรรมดงคำช้าง สปป.ลาว โดยมีนายสุผจญ กลิ่นสุวรรณ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร เป็นผู้ดำเนินรายการ