ข่าวและกิจกรรม : รองปลัดกระทรวงเป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และ TICA Connect ครั้งที่ ๖ “SDGs Goal 17:  หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองปลัดกระทรวงเป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และ TICA Connect ครั้งที่ ๖ “SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

           เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และ TICA Connect ครั้งที่ ๖ “SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ      นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่

- การกล่าวปาฐกถา โดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

          - การเสวนาหัวข้อ “การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ น.ส.ภัทรัตน์  หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายพิรุณ  ลายสมิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD)       ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

          - นางชนกวนัน รักชีพ นักแสดง/นางแบบ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “เกษตรทฤษฎีใหม่ในชีวิตประจำวัน”

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการพัฒนาระหว่างประเทศ            โดยหน่วยงานคู่ร่วมมือของกรมความร่วมมือทั้งหน่วยงานไทยและต่างประเทศ การออกร้านจากศูนย์เรียนรู้และชุมชนต้นแบบ

ในจังหวัดต่าง ๆ