ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกหลักสูตรเพื่อหารือแนวทางในการพิจารณา หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น AITC ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกหลักสูตรเพื่อหารือแนวทางในการพิจารณา หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น AITC

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกหลักสูตรเพื่อหารือแนวทางในการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น AITC และชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร โดยมี นางประภัสสร ธนูสิงห์ ผอ. ส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ เจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมเปิดซอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ