ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะผู้แทนไทยตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์บ้านเรือนไทยที่นำมาประกอบติดตั้งที่โครงการความร่วมมือไทย – ตองกา ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะผู้แทนไทยตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์บ้านเรือนไทยที่นำมาประกอบติดตั้งที่โครงการความร่วมมือไทย – ตองกา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะผู้แทนไทยตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์บ้านเรือนไทยที่นำมาประกอบติดตั้งที่โครงการความร่วมมือไทย – ตองกา เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ของสำนักพระราชวังตองกาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่หลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่เยาวชนและเกษตรกรตองกา เพื่อเป็นต้นแบบการทำเกษตรยั่งยืนในตองกา ตามพระประสงค์ของกษัตริย์ตองกา กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่เกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานโครงการ การจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังตองกาและเกษตรกรที่สนใจ และในโอกาสนี้ ฝ่ายตองกาได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นมงคลแก่การสร้างศูนย์เรียนรู้