ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา การเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา การเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง รักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป. ลาว และจังหวัดใกล้เคียง รวม ๑๕ จังหวัด ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาวโดยมีนายบุนเพง สมมะวัน รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา กล่าวต้อนรับ และนายจิดตะกอน สีชานน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง เป็น 1 ใน 3 วิทยาลัยเทคนิคของ สปป.ลาว ที่ TICA และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชนในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยใช้หลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของชุมชนใน สปป. ลาว มีฐานการเรียนรู้จำนวน 22 ฐานเรียนรู้ และแต่ละฐานเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่เรียนในหลักสูตร โดยโครงการนี้มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีเป็นหน่วยงานในการดำเนินงาน ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ เป็น “ห้องทดลองที่มีชีวิต” สำหรับน้องๆ นักเรียนของวิทยาลัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา

TICA ขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ที่จัดกำหนดการให้คณะผู้บริหารระดับสูงของไทยไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีชีวิต รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการระเบิดจากข้างใน การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา TICA ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง และกรมอาชีวศึกษาที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากไทยในวันนี้

ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3 โครงการที่เป็นตัวอย่างและกรณีศึกษาที่ดีของโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย ซึ่งจัดโดย UNOSSC และหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ โดยได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development Volume 2 และได้รับการเผยแพร่ใน 6 ภาษาทางการของ UN ด้วย