ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมร่วม ระหว่างเอกอัครราชทูต/ กงสุลใหญ่ประจำ สปป.ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียง ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมร่วม ระหว่างเอกอัครราชทูต/ กงสุลใหญ่ประจำ สปป.ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียง

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป. ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนด้าน สปป. ลาว และจังหวัดใกล้เคียง ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง รักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป. ลาว และจังหวัดใกล้เคียง รวม ๑๕ จังหวัด เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

ในการนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้บรรยายสรุปบทบาทของกรมฯ ในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนา ซึ่งไทยและ สปป. ลาว ได้ร่วมมือในฐานะ "หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้ง ได้หารือกับอธิบดีกรมการขนส่ง สปป. ลาว เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งภายใต้สาขาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในแผนสามปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) ซึ่งเป็นการต่อยอดผลสำเร็จของการประชุมความร่วมมือไทย-ลาว ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่จังหวัดเพชรบุรี