ข่าวและกิจกรรม : ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย - กัมพูชา ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย - กัมพูชา

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ ร่วมประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย - กัมพูชา โดยมี ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือฯ