ข่าวและกิจกรรม : ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ จัดประชุมโครงการพัฒนา การเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ กับผู้แทนจากกรมประมง ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ จัดประชุมโครงการพัฒนา การเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ กับผู้แทนจากกรมประมง

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ โดยมีผู้แทนจากกรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือฯ