ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการจัดตั้งหลักสูตรฝึกอบรมแก่ประเทศที่สาม (ภายใต้กรอบความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น) (Third Country Training Programme – TCTP) ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการจัดตั้งหลักสูตรฝึกอบรมแก่ประเทศที่สาม (ภายใต้กรอบความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น) (Third Country Training Programme – TCTP)

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการจัดตั้งหลักสูตรฝึกอบรมแก่ประเทศที่สาม (ภายใต้กรอบความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น) (Third Country Training Programme – TCTP) สำหรับงบประมาณญี่ปุ่น ๒๐๑๙/๒๐๒๐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือฯ