ข่าวและกิจกรรม : รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการก่อสร้าง โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการก่อสร้าง โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการก่อสร้าง โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้แทนจากหน้วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ