ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนอำนวยสิทธิพิเศษฯ เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตร Sufficiency Economy Practices in Community-based and Economic Development ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses – AITC)  ประจำปี ๒๕๖๒ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนอำนวยสิทธิพิเศษฯ เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตร Sufficiency Economy Practices in Community-based and Economic Development ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses – AITC) ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางประภัสสร ธนูสิงห์ ผอ. ส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตร Sufficiency Economy Practices in Community-based and Economic Development ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses – AITC) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จัดให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๗ ราย จากประเทศภูฏาน มาดากัสการ์ เวียดนาม อาร์เมเนีย อินโดนีเซีย เนปาล รวันดา ซูดานใต้ โตโก ยูกันดา ยูเครน เมียนมา กัมพูชา คิริบาติ และไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒ เข้าร่วมด้วย ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์