ข่าวและกิจกรรม : เลขานุการกรมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดหลักสูตรพื้นฐาน “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : เลขานุการกรมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดหลักสูตรพื้นฐาน “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์”

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอรุณี ไฮม์ม เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดหลักสูตรพื้นฐาน “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” สำหรับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี ไทย – เยอรมนี โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
ณ ห้องประชุม ๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ