ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนฯ ร่วมประชุมเกี่ยวกับแผนกิจกรรมภายใต้แผนงาน ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-UNICEF ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการยุติการถ่ายทอด เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนฯ ร่วมประชุมเกี่ยวกับแผนกิจกรรมภายใต้แผนงาน ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-UNICEF ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการยุติการถ่ายทอด เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนกรมอนามัย และผู้แทน UNICEF ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับแผนกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือไตรภาคี ไทย-UNICEF ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก (Joint Work Plan 2019 on eliminating mother-to-child transmission of HIV and syphilis through South-South and triangular cooperation) และรายละเอียดด้านงบประมาณระหว่างกรมความร่วมมือฯ UNICEF และกรมอนามัย ในการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ