ข่าวและกิจกรรม : ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการศึกษาในประเทศกัมพูชา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการศึกษาในประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธาน “การประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการศึกษาในประเทศกัมพูชา” โดยมีผู้แทน บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) น.ส.พิณ ศรีดุรงคธรรม นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมเปิดซอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ