ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

     เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ น.ส. ภัทรัตน์  หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการฯ และที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินงานการทูตเพื่อการพัฒนา และการนำเสนอแนวคิดและการเผยแพร่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมเผยแพร่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ และการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทยในการสนับสนุนภารกิจในเรื่องนี้  ณ ห้องอบรม ๑ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  แจ้งวัฒนะ