ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีบรรจงฯ ร่วมประชุมกับผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อหารือรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 51st  APACPH Conference ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีบรรจงฯ ร่วมประชุมกับผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 51st APACPH Conference

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายบรรจง  อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 51st  APACPH Conference ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ โรงแรมมารีวอเตอร์เกท โดยมี น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมเปิดซอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ