ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนตองกา          ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนตองกา

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนตองกา นำโดย His Royal Highness Prince Ata. โดยมี น.ส สายัณห์ กองโกย ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และ นางอรุณี ไฮม์ม นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมด้วย

คณะตองกาได้ขอบคุณ TICA ที่ให้การความร่วมมือมนการสร้างศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตองกาอย่างดี และให้การสนับสนุนในการดูงานครั้งนี้ นอกจากนี้ His Royal Highness Prince Ata รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทำให้ประชาชนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้วย